Information till dig som köpare

Jag vet att det är viktigt för Dig att allt går rätt till när Du skall köpa en ny bostad. Därför säkerställer jag högsta kvalitet vid alla försäljningar. Jag som arbetar på företaget jobbar med hela processen. Från intag och helt fram till avslut är det fastighetsmäklaren som arbetar med försäljningen.

Öppen budgivning
Jag tillämpar öppen budgivning vilket innebär att samtliga som deltar i en budgivning accepterar att fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn samt information om de bud som inkommer till den som köper bostaden. Tänk på att det i slutändan står säljaren fritt att bestämma vem denna vill sälja till, oavsett vem som har lagt det högsta budet.

Kontraktsskrivning
Ett köp är aldrig avslutat innan kontrakt är skrivet. Detta innebär att mäklaren måste framföra eventuella nya bud till dess att bindande köpekontrakt är undertecknat. Jag rekommenderar därför att kontrakt skrivs snarast möjligt efter det att budgivning avslutats eller att köpare och säljare är överens.

Köparens undersökningsplikt
Köparen har enligt Jordabalken en långtgående undersökningsplikt och köparen kommer att ges tillfälle att genomföra denna antingen före eller efter kontraktsskrivningen. Undersökningsplikten innebär i korthet att köparen skall undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner, om möjligt även vindsutrymme och andra svårtillgängliga utrymmen. Tänk även på att säljaren inte ansvarar för fel som köparen borde ha upptäckt, räknat med eller "förväntat sig" med tanke på fastighetens ålder, pris, skick och användning och därmed anpassa sin underökning därefter. Motsatsvis är säljaren ansvarig för fel som köpare ej upptäckt eller borde ha upptäckt oavsett om säljaren känt till dessa-dolda fel- under en period av 10 år. Uppgifterna i en objektsbeskrivning härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta

Pantbrev och lagfart
Lagfartsavgift (stämpelskatt) för privatperson är 1,5% på köpeskillingen och betalas av köparen liksom uttaganden av nya pantbrev där avgiften är 2% av pantbrevsbeloppet.

Kommunal avgift - ersätter fastighetsskatt
Den kommunala avgiften för hela kalenderåret betalas av den som är registrerad ägare till fastigheten vid årets ingång. Därför kommer köparen att erlägga ersättning till säljaren för de dagar köparen äger fastigheten under kalenderåret. Detta justeras på tillträdesdagen och avgiften är för närvarande drygt 7000 kronor om året.